Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Opdrachtgever
De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Terra Delta wordt gesloten.

Producten en diensten van Terra Delta
De door Terra Delta te ontwikkelen en/of exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur van websites, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Overeenkomst
Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Terra Delta.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Tenzij schriftelijk anders overeenkomen zijn op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met Terra Delta de hierna volgende voorwaarden van toepassing.

2. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Terra Delta zijn aanvaard.

3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met een repeterend karakter van deze voorwaarden en de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met Terra Delta gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

4. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Terra Delta niet bindend en niet van toepassing.

Artikel 2 Offertes
1. Alle offertes van Terra Delta zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als de levertijd betreft, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Terra Delta heeft het recht om haar moverende redenen een offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever aansprakelijk te zijn.

3. Indien in de offerte van Terra Delta een geldigheidsduur is opgenomen bindt de offerte Terra Delta slechts indien het bericht van aanvaarding binnen de door Terra Delta gestelde termijn in haar bezit is gekomen.

4. Voor eventuele vergissingen of onjuiste gegevens in haar website, catalogi, brochures e.d. kan Terra Delta niet aansprakelijk worden gesteld, noch verplicht worden tot het leveren van goederen en/of diensten tegen een eventueel onjuist afgedrukte prijs.

5. Opdrachten zijdens de opdrachtgever en wijzigingen daarin zijn voor Terra Delta pas bindend, indien deze schriftelijk door Terra Delta zijn aanvaard.

Artikel 3 Prijzen
1. Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

2. Terra Delta heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 4 Aanvang van de overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- of contractformulier is ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Terra Delta.

2. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 5 Duur en beëindiging
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen.

2. Het contract wordt telkens op het einde van de contractperiode stilzwijgend verlengd met 1 jaar.

3. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

4. Terra Delta kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Terra Delta niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

5. Terra Delta heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 13 heeft Terra Delta het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
– Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;
– Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
– Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
– Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

Artikel 6 Levering en leveringstijd
1. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst

2. Leveringstermijnen vangen pas aan indien alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie door de opdrachtgever is verstrekt en betaling van verschuldigde bedragen op correcte wijze heeft plaatsgevonden.

3. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

4. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Terra Delta zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Terra Delta zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Terra Delta; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Terra Delta; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Terra Delta afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. Terra Delta heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Terra Delta haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Terra Delta opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Terra Delta niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Terra Delta bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden
1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Terra Delta.

2. Facturen zijn uitsluitend betaalbaar aan Terra Delta.

3. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

4. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand vooraf te worden voldaan per automatische incasso of factuur, zo niet behoudt Terra Delta het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf geïncasseerd.

5. Terra Delta stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

6. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

7. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Terra Delta kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Terra Delta een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

8. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een maandelijkse automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.

9. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.

10. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Terra Delta is voldaan.

11. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Terra Delta een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.

12. Alle kosten van invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte van de aan Terra Delta verschuldigde incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld, met een minimum van 25 Euro.

13. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Terra Delta het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te ristorneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geristorneerd.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom op de programmatuur, apparatuur en andere materialen zoals analyses, (website)ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes alsmede voorbereidend materiaal daarvan, door Terra Delta ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij Terra Delta of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 10 Gebruiksrechten
1. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins, door Terra Delta ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan opdrachtgever in het kader van haar dienstverlening, indien en voor zover uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend.

2. Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag opdrachtgever door Terra Delta geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, website-ontwerpen of ander materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, slechts en uitsluitend binnen en ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie. Dit gebruik is een gebruik in object-code en is onderworpen aan de bepalingen van de overeenkomst en deze voorwaarden en aan de licentievoorwaarden van de leveranciers van niet door Terra Delta vervaardigde programmatuur.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.

4. Het is opdrachtgever uitsluitend toegestaan de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te laden en in beeld te brengen, indien en voor zover technisch noodzakelijk voor de verkregen gebruiksrechten.

5. Het is opdrachtgever niet toegestaan de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Terra Delta.

6. Het is opdrachtgever niet toegestaan de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik; de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan opdrachtgever is toegestaan.

7. Indien opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Terra Delta de geleverde werken gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan Terra Delta een vergoeding toe van drie maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een minimum van EUR 500,– (zegge: vijfhonderd Euro), onverminderd het recht van Terra Delta de volledige door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
Het door Terra Delta vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Terra Delta. Bij beëindiging van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever alleen de teksten en beeldmateriaal terug welke de opdrachtgever aan Terra Delta beschikbaar heeft gesteld voor de bouw van de website.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
1. Terra Delta kan niet garanderen dat de diensten en producten te allen tijde zonder beperkingen of storingen zullen functioneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud, de afhankelijkheid van de diensten en producten van haar toeleveranciers, van internet en technologieën die in ontwikkeling zijn. Terra Delta streeft ernaar storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen en eventuele hinder daarvan bij de opdrachtgever zo beperkt mogelijk te houden.

2. Terra Delta is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Terra Delta weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Terra Delta kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Terra Delta of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Terra Delta.

3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Terra Delta slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Terra Delta voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

4. Opdrachtgever vrijwaart Terra Delta voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Terra Delta.

5. Gezien het grote aantal knooppunten op het Internet, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet opdrachtgever rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Terra Delta kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Terra Delta is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

6. Terra Delta is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.

7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Terra Delta mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

8. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Terra Delta. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Terra Delta als gevolg daarvan lijdt.

9. Terra Delta aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen die het gevolg zijn van omstandigheden genoemd in artikel 7.

Artikel 13 Overdracht van rechten en verplichtingen
Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 14 Buitengebruikstelling.
1. Terra Delta heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Terra Delta niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Terra Delta zal opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Terra Delta kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Terra Delta gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

Artikel 15 Gebreken; klachtentermijn
1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Terra Delta vervalt.

2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Terra Delta.

3. Indien reclame gegrond is, worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden
1. Terra Delta is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

2. Terra Delta zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

4. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 17 Recht
Op alle overeenkomsten die Terra Delta met derden sluit is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Geschillen
Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met enige door deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (mede) beheerste overeenkomst mochten bestaan of ontstaan, worden onderworpen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waaronder de vestigingsplaats van Terra Delta valt, een en ander voor zover de wet niet uitdrukkelijk anders bepaalt.